Inloggen
Winkelmandje

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Whisky Huis houdt het NIX principe aan en verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

 

Identiteit

Identiteit van de onderneming

 

Het Whisky Huis

 

Onderdeel van:

 

Slijterij Hennie Berendsen B.V.

Deurningerstraat 27

7514 BC ENSCHEDE

053 – 431 52 64

info@slijterijberendsen.nl

 

KvK nr: 06028481

BTW nr.: NL817543132

 

2. Toepasselijkheid

Slijterij Hennie Berendsen, hierna te noemen Het Whisky Huis, gevestigd te Enschede, is de bepaler van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten van koop en verkoop en diensten tussen Het Whisky Huis en de koper waarop Het Whisky Huis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken (1.3).

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgen worden aangeduid als “Koper”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze ook worden aangeduid als “Koper”.  

De voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Koper het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigd Het Whisky Huis zonder uitstel via de elektronische weg de ontvangst van het aanbod. De Koper kan de overeenkomst ontbinden zolang Het Whisky Huis de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd.

Het Whisky Huis zorgt voor een passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronisceh overdracht van data en voor een veilige webomgeving.

De wet “Wet Koop Op Afstand” is van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

Binnen wettelijke kaders kan Het Whisky Huis zich op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Het Whisky Huis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.

 4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Het Whisky Huis gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aageboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Whisky Huis niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belasting, eventueel exclusief statiegeld;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Slijter Berendsen de prijs garandeert;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Koper te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

5. Herroepingsrecht

De Koper heeft bij aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan Het Whisky Huis bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Na deze bedenktermijn van 14 dagen heeft De Koper wederom 14 dagen de tijd om het product retour te zenden.   

Binnen de bedenktermijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in in de originele staat en verpakking aan Het Whisky Huis retourneren.

Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij zich richten naar de door Het Whisky Huis redelijke en duidelijke verstrekte instructies.

6. Kosten herroepingsrecht

Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogsten de kosten van retourzending voor zijn rekening.

Het Whisky Huis zal de door de Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending, terugbetalen.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

Het Whisky Huis kan het herroepingsrecht van de Koper ontbinden voor producten die:

door Het Whisky Huis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;

geopend zijn geweest (producten zijnde flessen).

 

8. De prijs

Binnen de gestelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens de prijswijziging als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van lid 8.1 kan Het Whisky Huis producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar Het Whisky Huis geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijzen van Het Whisky Huis kunnen afwijken van de prijzen van Slijterij Hennie Berendsen. De prijzen van Het Whisky Huis zijn gebonden aan de website en zullen niet van toepassing zijn op de prijzen van Slijterij Hennie Berendsen.  

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhoging vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9. Conformiteit en garantie

 

Het Whisky Huis staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Het Whisky Huis er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Het Whisky Huis verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Het Whisky Huis kan doen gelden.

10. Levertijd en levering

 

Het Whisky Huis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Het Whisky Huis kenbaar heeft gemaakt. Uitzondering hier op is een opgegeven postbus adres waarop Het Whisky Huis niet leverd.

Het Whisky Huis zal met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen bestellingen leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadigd en/of vermissing van producten berust bij Het Whisky Huis tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Het Whisky Huis bekend gemaakte vertegenwoordige, tenzij uitdrukkelijke anders is overeengekomen.

11. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst van verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedwongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvoren de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens overwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Het Whisky Huis behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen.

12. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

13. Geschillen

Op overeenkomst tussen Het Whisky Huis en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Aanvulling of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet te nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen